Ressursbank

Nok. definerer seksuelle overgrep som fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barns eller voksnes seksuelle integritet. Vi rangerer ikke overgrep etter alvorlighetsgrad.

Overgripere kan være personer av alle kjønn, og personer av alle kjønn kan oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep. Det samme gjelder for personer med funksjonedsettelser, ulike aldre, nasjonaliteter, relasjoner og seksuelle legninger. Et overgrep kan ofte være begått av en tillitsperson som man kjenner og / eller stoler på. Seksuelle overgrep kan også skje uavhengig av fysisk nærhet til overgriperen, for eksempel gjennom internettrelaterte overgrep. Det forekommer også at barn begår seksuelle overgrep mot barn.

«Et overgrep vil si at et menneske krenker et annet menneskes rettigheter. Enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i stand til å gi, sitt samtykke, og hvor handlingen medfører subjektivt ubehag, smerte, frykt eller annen opplevelse av krenkelse defineres som seksuelt overgrep. Seksuelle overgrep innebærer med andre ord å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til ”(bufdir.no 2015).

1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn har vært utsatt for seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er et folkehelseproblem som er forbundet med nedsatt fysisk og psykisk helse for de som er utsatt. 33,6 % av kvinner, og 11,3% av menn i Norge er utsatt for seksuelle overgrep, hvorav mange ble utsatt for første gang i barne – eller ungdomstiden (Thoresen og Hjemdal 2014).

Ifølge en studie om voldserfaringer blant ungdom fra 12-16 år, har 6% vært utsatt for seksuelle overgrep fra voksne minst en gang, mens 4% har opplevd det gjentatte ganger. I tillegg har 22% av ungdommene opplevd seksuelle krenkelser og overgrep fra jevnaldrende (Hafstad og Augusti 2019).

Det er en utfordring at personer som blir utsatt for seksuelle overgrep som barn, ofte ikke forteller om det til noen. En studie viser at de i snitt bruker 17, 2 år på å fortelle noen om overgrepene. Dette kan blant annet ha sammenheng med at barna har hatt manglende forståelse og begreper for det de er utsatt for, og at de ikke har visst hvordan, eller til hvem de kunne fortelle det (Steine m.fl 2017).

 

Seksuelle overgrep i straffeloven

(Les mer om dette i Straffeloven og dinutvei.no)

I straffeloven skilles ulike seksuallovbrudd etter begrepene seksuell omgang, seksuell handling og seksuelt krenkende adferd. Seksuelle overgrep er straffbart enten det er begått med trusler eller vold, eller det er begått mot en person som ikke er i stand til å motsette seg handlingen. For eksempel kan dette være hvis personen er bevisstløs eller sover, eller av andre grunner ikke er i stand til å samtykke.

  • Seksuelt krenkende adferd innebærer «seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd a) på offentlig sted, eller b) i nærvær av eller overfor noen om ikke har samtykket til det (Straffeloven §298)”. Eksempler på dette kan være blotting, uanstendige bevegelser eller ordbruk. Det innebærer også adferd over internett, som publisering av fotografier eller levende bilder når ikke mottakeren har samtykket i å motta bildene (dinutvei.no).

 

  • Seksuell handling kan innebære beføling av en annen persons bryster eller kjønnsorganer (dinutvei.no). Seksuelle handlinger uten samtykke omtales i straffeloven § 297.

 

  • Seksuell omgang omfatter, men er ikke begrenset til, innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, innføring av penis i fornærmedes munn, innføring av gjenstand i skjede – eller endetarmsåpning (Straffeloven §292). Seksuell omgang kan også innebære masturbasjon og samleieliknende handlinger, innføring av fingre i skjede – eller endetarmsåpning, eller slikking av kjønnsorganer (dinutvei.no).

 

  • Voldtekt defineres som seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler, eller mot noen som er bevisstløs eller ute av stand til å motsette seg handlingen. Det er også voldtekt dersom man «(…)ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv (Straffeloven §291)»
joseph-pearson-Uj749Jv6Otw-unsplash
Incest og seksuell omgang med andre nærstående

Straffeloven omtaler også overgriperens relasjon til offeret under bestemmelsene om henholdsvis incest, søskenincest og seksuell omgang med andre nærstående, og viser til strafferammene på seksuelle overgrep begått innenfor slike relasjoner. Incest omtales i straffeloven som seksuell omgang med slektninger i nedstigende linje. Søskenincest innebærer seksuell omgang med bror eller søster. Seksuell omgang med andre nærstående omhandler overgripers relasjon til offeret og omfatter «(…)seksuell omgang med fosterbarn eller stebarn, eller en person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt (…) (Straffeloven §314)»

 

Det gjelder egne straffebestemmelser for barn under 14 år, og barn under 16 år.

Det fremgår av bestemmelsene at all seksuell omgang og seksuelle handlinger med barn under 16 år er straffbart. I tillegg er det straffbart å ha avtalt møte med barn under 16 år med forsett om å ha seksuell omgang, begå seksuelle handlinger eller seksuelt krenkende adferd. Dette er straffbart selv om overgrepet enda ikke har skjedd (Straffeloven §299 - 308). Det er også ulovlig å lage, eie eller oppbevare fremstillinger av overgrep mot barn, eller fremstillinger som seksualiserer barn under 18 år. Dette kan for eksempel være bilder eller film. (Straffeloven §311).

 

Nettovergrep:

"Nettovergrep er ikke lenger et nytt fenomen, men kunnskapen er fortsatt mangelfull. Vi vet fortsatt lite om hvordan seksuelle overgrep på nett foregår i Norge, og det finnes ingen dekkende oversikt over hvilken type nettovergrep og seksuelle krenkelser som barna utsettes for. En av konklusjonene til forfatterne er derimot at «kommunikasjon på nettet senker terskelen for å inngå i straffbar aktivitet for både barn og voksne».

 

- Nettovergrep kan omfatte både seksuelt krenkende atferd, handling og omgang, herunder også voldtekt.  Med det mener vi at overgriperen når som helst kan ta kontakt. Dette er eksempler på «hands-off» overgrep.

 

Kilder: Holt T., Hjemdal O.K., Kruse A.E., Nilsen L.G., Askeland I.R. (2016) Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Rapport 10/2016, NKVTS, dinutvei.no, Straffeloven, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.https://fmso.no/2018/12/13/nettovergrep-mot-barn-i-norge/

andrew-kambel-271443-unsplash_lav

Skriv til oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.